Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16823,Uslugi-zwiazane-z-koszeniem-i-wykaszaniem-brzegow-rzek-ciekow-i-kanalow-na-teren.html
2024-02-23, 14:06

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Radzyń Podlaski - 3 części.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.43.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.06.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  20.07.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.07.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych związanych z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW,  ZZ Zamość, NW Radzyń Podlaski. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części  zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 8.1-8.3) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 9), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem  prac utrzymaniowych na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum:

      - dla 1 części zamówienia: 100 000 PLN,

      - dla 2 części zamówienia:  150 000,00 PLN,

      - dla 3 części zamówienia: 90 000,00 PLN

wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje,   protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga: Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.
    

Informacje dodatkowe

8.1  Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść  wadium w kwocie:                         

Część nr 1 - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);  

Część nr 2 - 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Część nr 3 - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)   

8.2       Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1    pieniądzu;

8.2.2    gwarancjach bankowych;

8.2.3    gwarancjach ubezpieczeniowych;

8.2.4    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych

w pkt 8.2.2 - 8.2.4 SWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału,

tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu                      w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

8.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na   

      rachunek  bankowy Zamawiającego w :

                                                       Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

                                                   Nr rachunku: 32 1130 1017 0020 1510 6790 0011

      Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium  w sprawie  LU.ROZ.2710.43.2023.

8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.6 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

8.7 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.                                                                                      

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.