Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 25
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.39.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.06.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  01.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  01.08.2023 10:30
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych oraz chemii gospodarczej związanych z bieżącym wykonywaniem remontów w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez zarządy zlewni RZGW w Poznaniu.

 

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

 

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia i jego załączniki.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, dla:

 • Część 1 – Zarząd Zlewni w Kaliszu – 15 000,00 zł
 • Część 2 – Zarząd Zlewni w Poznaniu – 120 000,00 zł

(W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy).

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na obie części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie dostaw o wartości określonej dla tej części, dla której wskazano większą wartość, tj. dla części 1 - Zarząd Zlewni w Poznaniu – 120 000,00 zł.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 44111000-1 - Materiały budowlane
 • 44190000-8 - Różne materiały budowlane

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o.

Bardowskiego 2
43-300 Bielsko - Biała

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry