Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie remontu mechanizmów wyciągowych klap jazu na zaporze czołowej zbiornika wodnego "Nielisz" w m. Nielisz, gm. Nielisz, pow. zamojski

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 532 032 207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.45.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.06.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  11.07.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.07.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Remont mechanizmów wyciągowych klap jazu należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2022 roku przez jednostkę projektową Instytut OZE sp. z o.o. z/s w Kielcach stanowiącą integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia. Opracowana dokumentacja obejmuje dwa alternatywne rozwiązania, tj.: wersję rozszerzoną i wersję podstawową.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu mechanizmów wyciągowych klap jazu w oparciu o rozwiązania podstawowe przedstawione w w/w opracowaniu polegające na remoncie istniejących przekładni, wymianę istniejącego napędu na napęd AUMA i wymianę łańcuchów na nowe oraz dodatkowo (co nie zostało uwzględnione w dokumentacji projektowej) wykonanie gruntownej konserwacji klap jazu zgodnie z Przedmiarem Robót stanowiącym integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Lokalizacja:

Obiekt Hydrotechniczny „Nielisz” w m. Nielisz, gm. Nielisz, pow. zamojski, woj. lubelskie – budowla piętrząca (jaz) zapory czołowej zbiornika wodnego „Nielisz” zlokalizowanej w km 235+200 rzeki Wieprz.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca winien wskazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, do najmniej jedną usługę związaną z wykonaniem lub remontem zamknięć budowli piętrzących hydrotechnicznych zaliczanych do min. II klasy ważności technicznej o wartości brutto min. 400 000,00 PLN.

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne oraz w specjalności sieci elektrycznej, specjalizacja instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącymi do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Informacje dodatkowe

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i zapoznał się z warunkami realizacji robót. Wykonawca, który nie dokona wizji lokalnej, ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel. (81) 532 032 207

przedmiotu zamówienia jest:

 • Andrzej Koziej – Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz, tel. 532 032 243,
 • Wiesław Steć - Zarząd Zlewni w Zamościu, tel. 532 032 338.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry