Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont przetamowań PT I/602 oraz PT I/603 na rzece Wiśle w miejscowości Łęg Suchodół, gm. Iłów, pow. sochaczewski”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.57.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.06.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  11.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.07.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont przetamowań PT I/602 oraz PT I/603 zlokalizowanych na rzece Wiśle w miejscowości Łęg Suchodół w gminie Iłów.

Zadanie należy wykonać zgodnie z Decyzją nr 123/2023 Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 01.02.2023 r., w której nakazano usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz wyeliminowanie użytkowania obiektów budowlanych w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska poprzez ich odtworzenie i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

- Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a/ wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. : Wymagane minimum: jedna robota budowlana w zakresie wykonania robót hydrotechnicznych na rzece o średnim przepływie na poziomie minimum 100m3/s, wykonana
w ramach jednego kontraktu, co najmniej o wartości brutto: 1 000.000,00 zł,

b/ dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub równoważne uprawnienia budowlane właściwe dla przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Uwaga: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw.

c/ posiada dostęp do niezbędnych narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu wykonania zamówienia, tj.:

- barka o ładowności min. 150 ton – min. 1 szt.

- holownik o mocy min. 150 KM – min. 1 szt.

- koparka przystosowana do prowadzenia prac z jednostki pływającej  - min. 1 szt.

Warunki realizacji umowy

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu będą w stosunku do wykonawcy przysługiwać uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy  na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym

6. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na ustalony w postępowaniu okres i na warunkach zgodnych z treścią zawartą w załączniku nr 6 do SWZ – dokument stanowić będą integralną część umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,
  00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.57.2023/ZZWŁ prowadzonym na podstawie przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
  art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.08.2023 14:37:27
 • Anna Muszalska

 • Zakończono postępowanie

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry