Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1688,Zwiekszenie-zdolnosci-retencyjnej-zlewni-cieku-Jaslansko-Chorzelowskiego-poprzez.html
2021-09-28, 15:37

„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej”

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 602526158
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.80.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.09.2020 14:00
 • Termin składania ofert
  08.10.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.10.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej”.

 

Zakres prac obejmuje:

- Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu w km 1+141 na rzece Jaślańsko-Chorzelowski

 

- Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim dla usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budowli - km 1+141 na rzece Jaślańsko- Chorzelowski

 

- Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na jazie w km 1+141 na rzece Jaślańsko-Chorzelowski wraz z instrukcją gospodarowania wodą

 

 

Szczegółowy zakres prac precyzuje- Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

brak wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak wymagań w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

A)

- wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu operatów wodno-prawnych związanych z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystaniem obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym

oraz

co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji remontowych lub projektów dla nowo budowanych budowli piętrzących

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

 

W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7, 8 do oferty.

 

 1. Iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 

- min. 1 osobę posiadającą:

 • do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • lub

uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

 

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 7a  do oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.09.2020 16:04:21
 • Łukasz Gacek

 • Dzień dobry,
  W załączeniu przesyłam pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia.
  Pozdrawiam,
  Daniel Naziębły
  Rzeszów, 05.10.2020 r.  Dot.RZ.ROZ.2810.80.2020.RŁ
  Wykonawcy zainteresowani
  udziałem w postępowaniu

  WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej znak RZ.ROZ.2810.80.2020.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane poprzez „Platformę Zakupową” zapytania bez ujawniania źródła zapytania:

  Pytanie nr 1:
  • §1 ust. 4- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności materialno - technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Zamawiającemu w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich wykonanie, który nie może być krótszy niż 3 dni robocze”.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Pytanie nr 2:
  • §7 ust.1 lit. a- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, za zwłokę opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,3 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki opóźnienia, licząc od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. umowy,
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Pytanie nr 3:
  • §7 ust.1 lit. b- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, za zwłokę opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji - w wysokości 0,3 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Pytanie nr 4:
  • §7 ust. 1 lit. c- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, za zwłokę opóźnienie w usunięciu wskazanych przez Zamawiającego na podstawie § 1 ust. 7 wad w zakresie realizowanego przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad”.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Pytanie nr 5:
  • §7 ust. 1 pkt 2- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż wymienione w § 10 ust. 3 pkt. 2) umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupeł¬niającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. Odszkodowanie to dotyczy wszystkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Pytanie nr 6:
  • §7 ust. 1 pkt 3- Zwracamy się z prośbą o przeniesienie zapisu pkt poprzedniego: ,, Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupeł¬niającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. Odszkodowanie to dotyczy wszystkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie”.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Pytanie nr 7:
  • §7 ust.6- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, W przypadku wystąpienia zwłoki opóźnienia z winy Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej zwłoką opóźnieniem”.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Pytanie nr 8:
  • §11 ust.4- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, W trakcie pozyskiwania przez Zamawiającego decyzji administracyjnych, Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielać w terminie 3 dni roboczych niezwłocznie wszelkich informacji, wyjaśnień i uzupełnień do opracowanych materiałów”.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Pytanie nr 9:
  • §12 ust. 2- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Wykonawca oświadcza, że w ramach ustalonego wynagrodzenia w chwili zapłaty określonego w § 3 ust. 2 umowy”.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Pytanie nr 10:
  • §12 ust. 6 - Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: ,, Wykonawca nie odpowiada za jakiekolwiek przeróbki, zmiany i adaptacje przedmiotu umowy dokonane bez jego zgody lub udziału. W każdym przypadku adaptacji, wprowadzania przeróbek, zmian w przedmiocie umowy lub jego adaptacji Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji”.
  Odpowiedź:
  Zamawiający nie akceptuje zmiany umowy
  Niniejsza odpowiedź na zapytania stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • 29.09.2020 09:09:01
 • Łukasz Gacek

 • Szanowni Państwo,
  Zwracam się z prośbą o udzieleni informacji, czy Zamawiający zaakceptuję zmianę warunku udziału na:
  wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu operatów wodno-prawnych związanych przebudową obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym
  oraz
  co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji remontowych lub projektów dla nowo budowanych budowli piętrzących.
  Rzeszów, 05.10.2020 r.  Dot.RZ.ROZ.2810.80.2020.RŁ


  Wykonawcy zainteresowani
  udziałem w postępowaniu


  WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej znak RZ.ROZ.2810.80.2020.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane poprzez „Platformę Zakupową” zapytania bez ujawniania źródła zapytania:

  Pytanie nr 1:
  • Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający zaakceptuje zmianę warunku udziału na wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu operatów wodnoprawnych związanych z przebudową obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym oraz co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji remontowych lub projektów dla nowo budowanych budowli piętrzących
  Odpowiedź:
  Zamawiający ustalił minimalne warunki udziału w postępowaniu, ściśle powiązane ze specyfiką zamówienia, konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Zamawiający nie akceptuje zmiany warunków, gdyż zagrażałoby to nieprawidłowym lub nieterminowym wykonaniem usługi.

Informacja

Postępowanie unieważnione: unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.