Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie prac geodezyjnych w ramach zadania pt.: „Prace projektowe na remont zastawek na cieku Gorzyczanka i cieku bez nazwy”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Długosza 4A
27-600 Sandomierz
tel.126284247
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.259.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.06.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  12.07.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa geodezyjna polegająca na przygotowaniu dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wyznaczenia linii brzegowej w obrębie prac związanych z planowanymi zadaniami pn.: „Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie powierzchniowych wód płynących cieku bez nazwy oraz na retencjonowanie wód.”  i pn.: „Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie powierzchniowych wód płynących cieku Gorzyczanka oraz na retencjonowanie wód.”

Określenie linii brzegowej ww. działek niezbędne jest do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na realizację przedmiotowych zadań. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń

  1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 usługi geodezyjne, które obejmowały sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wraz z projektem podziału nieruchomości i wykazem zmian do celów prawnych
  2. W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały ukończone i wykonane należycie.

Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

Warunki realizacji umowy

Określa załącznik nr 1- wzór umowy.

Branże CPV

 • 71353200-9 - Usługi opomiarowania
 • 71354000-4 - Usługi sporządzania map
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Geokart inż. Kamil Kasperczyk

Mietel 34b
28-130 Stopnica

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry