Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16903,Wykonanie-robot-utrzymaniowych-na-ciekach-i-urzadzeniach-wodnych-na-terenie-dzia.html
2024-02-22, 22:36

„Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności ZZ Jasło- Etap II”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 134463311
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.42.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.06.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  27.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.07.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  Wykonanie  robót  utrzymaniowych  na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności ZZ Jasło- Etap IIw podziale na 11 części:

Część 1: Utrzymanie cieków naturalnych- udrożnienie koryta pot. Jabłonka w km 2+600- 3+000 i p. BN (dop. P. Jabłonka) w km 0+100-0+450 i zasyp wyrwy na dł. 40 p. BN w miejsc. Jabłonica,

Część 2: Udrożnienie koryta i zasyp wyrw na pot. Swoszowianka w km 0+180-0+370- I etap w miejsc. Szerzyny,

Część 3: Udrożnienie koryta pot. Młynówka w km 0+000 - 0+900 i w km 6+000-6+500 w miejsc. Trzcinica i Bączal Dolny,

Część 4: Utrzymanie cieków naturalnych - zasyp wyrw w dnie koryta pot. Chełmoński w km 0+860-1+060 w m. Ropa,

Część 5: Roboty utrzymaniowe na cieku dz. nr 1009 w m. Błażkowa, gm. Brzyska,

Część 6: Zasyp wyrwy brzegu lewego potoku Bielcza w km 5+300 - 5+450 w miejscowości Lipowiec, gm. Jaśliska,

Część 7: Zabezpieczenie brzegu lewego rzeki Jasiołka w km 4+400 - 4+600 w miejscowości Jasło gm. Jasło,

Część 8: Zabezpieczenie brzegu prawego potoku Szczawa w km 9+300 - 9+500,

Część 9: Zabezpieczenie brzegu lewego rzeki Jasiołka w km 30+300 - 30+500 w miejscowości Machnówka gm. Chorkówka,

Część 10: Remont odcinkowy budowli regulacyjnych i udrożnienie śródlądowych wód powierzchniowych - potok Warzycki w km 1+000 - 3+400,

Część 11: Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Jasiołka w km 42+500 - 42+800 dz. 988/1 pow. Krośnieński; gm. Dukla; obręb Cergowa.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na:

- dla  części:  1, 2 i 4  - zabudowie  wyrw  w  obrębie   rzek, potoków  lub    urządzeń wodnych,
- dla części: 3, 9, 10 - wykonaniu robót ziemnych koparkami przedsiębiernymi,
- dla  części: 5, 7, 8, 11 -   wykonaniu   narzutu   kamiennego   w   obrębie   rzek,
  potoków lub urządzeń wodnych,
- dla części: 6 - wykonaniu koszy siatkowo- kamiennych.

 Wykazywane zamówienie winno być poparte dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane należycie –  kwalifikacja nastąpi na podstawie Załączników nr 7 i 8 do Formularza oferty.

 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 48773100-8 - Pakiety oprogramowania buforującego dane do wydruku

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Import Samochodów MEKPOL Eugeniusz Mężyk

Cieniawa 27
33-333 Ptaszkowa

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane HUTA Spółka jawna

Jana 67
38-524 Odrzechowa

ERKOP Rafał Kudłaty

Lipinki 636
38-305 Lipinki

Przemysław Osikowicz Firma Handlowo-Usługowa "POLMAT"

Dominikowice 285
38-303 Dominikowice

Związek Spółek Wodnych w Gorlicach

Dominikowice 592
38-300 Gorlice

Usługi Sprzętowe Rączka Krzysztof

Trzcinica 288
38-207 Przysieki

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.