Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie – ZZ Biała Podlaska – NW w Tomaszowie Lubelskim – 2 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.46.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.06.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  27.07.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.07.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na obszarze działania Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – Nadzoru Wodnego w Tomaszowie Lubelskim. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części  zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 8.1-8.2) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót  w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 9), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1)           w zakresie części 1 zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednej usługi o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, zbiornikach wodnych  wykonane w ramach jednego kontraktu (nie można łączyć zamówień o mniejszej wartości), co najmniej o wartości brutto 62 000,00 zł.

          2) w zakresie części 2 zamówienia Zamawiający wymaga:

          a) aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednej usługi o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace utrzymaniowe na zbiornikach wodnych, rzekach i kanałach na powierzchni nie mniejszej niż 1,0 ha wykonane w ramach jednego kontraktu (nie można łączyć zamówień o mniejszej wartości), co najmniej o wartości brutto – 327 000,00 zł.

Wykonawca składający ofertę winien dysponować n/w osobami zdolnymi do

        wykonania zamówienia dla części 2:

 1. Wykonawca dysponował osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadające inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności minimum na czas realizacji zadania.

Uwaga: Zamawiający uzna także uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą   z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. 2016 poz. 65).        

b. Wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował osobami zdolnymi do wykonywania stałego nadzoru przyrodniczego, m.in. herpetolog oraz ornitolog, wymaganego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 30 marca 2023 r. znak: WSTIII.670.30.2022.MM (kopia decyzji stanowi załącznik do SWZ), które posiadają wiedzę, doświadczenie oraz wykształcenie wyższe z zakresu biologii, leśnictwa, ochrony środowiska. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną  pracę/usługę ekspertyzy przyrodniczej, polegającej w szczególności na inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zamówienia.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
   w § 13 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry