Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Utrzymanie trwałości projektu dla zadania: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”,

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.50.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  17.07.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.07.2023 10:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Utrzymanie trwałości projektu dla zadania: Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Dokumentacja techniczna.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej .

          Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

A)

          Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na:

          na wykonaniu robót odmuleniowych (bagrowniczych) na wodach morskich lub zbiornikach wodnych  lub ciekach  wodnych, polegających na wydobyciu pogłębiarką ssąco-refulującą urobku w ilości min. 30 000 m3,

albo

          Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na:

          na wykonaniu robót odmuleniowych (bagrowniczych) na wodach morskich lub zbiornikach wodnych  lub ciekach  wodnych, polegających na wydobyciu pogłębiarką ssąco-refulującą urobku w łącznej ilości min. 30 000 m3,

          Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku wykazania zamówienia rozliczanego w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 8 i 9 do Formularza oferty.

B)

Iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

a) Kierownika robót – osobę posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót licząc od dnia uzyskania uprawnień.

Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub wodnomelioracyjnej bez ograniczeń albo winna posiadać inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień.

W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika robót w celu potwierdzenia posiadania przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Kierownika robót co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 10 do Formularza oferty „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” należy wskazać łączny okres (w latach
i miesiącach) posiadanego doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy/kierownika robót.

b)    Ichtiologa – osobę, która:

- ukończyła co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku biologia lub leśnictwo lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska,

- brała udział merytoryczny w realizacji w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 nadzoru przyrodniczego w zakresie obejmującym badania ichtiofauny.

Doświadczenie osoby należy wykazać poprzez podanie poniższych danych:

1. Informacji potwierdzających wyższe wykształcenie (ze wskazaniem kierunku),

2.  Informacji potwierdzających udział w realizacji nadzorów przyrodniczych wraz z podaniem ich zakresów, tj.:

- informacji, czy nadzory przyrodnicze prowadzone były w zakresie obejmującym badania ichtiofauny,

- nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których prowadzone były nadzory przyrodnicze,

- podmiotów, na rzecz których zostały wykonane ww. zamówienia.

c)    ornitologa – osobę, która:

- ukończyła co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku biologia lub leśnictwo lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska,

- brała udział merytoryczny w realizacji w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 nadzoru przyrodniczego w zakresie obejmującym badania ornitofauny.

Doświadczenie osoby należy wykazać poprzez podanie poniższych danych:

1.Informacji potwierdzających wyższe wykształcenie (ze wskazaniem kierunku),

2.  Informacji potwierdzających udział w realizacji nadzorów przyrodniczych wraz z podaniem ich zakresów, tj.:

- informacji, czy nadzory przyrodnicze prowadzone były w zakresie obejmującym badania ornitofauny,

- nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których prowadzone były nadzory przyrodnicze,

- podmiotów, na rzecz których zostały wykonane ww. zamówienia.

d)    herpetologa – osobę, która:

- ukończyła co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku biologia lub leśnictwo lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska,

- brała udział merytoryczny w realizacji w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 nadzoru przyrodniczego w zakresie obejmującym badania herpetofauny.

Doświadczenie osoby należy wykazać poprzez podanie poniższych danych:

1. Informacji potwierdzających wyższe wykształcenie (ze wskazaniem kierunku),

2.  Informacji potwierdzających udział w realizacji nadzorów przyrodniczych wraz z podaniem ich zakresów, tj.:

- informacji, czy nadzory przyrodnicze prowadzone były w zakresie obejmującym badania herpetofauny,

- nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których prowadzone były nadzory przyrodnicze,

- podmiotów, na rzecz których zostały wykonane ww. zamówienia.

e)    botanika – osobę, która:

- ukończyła co najmniej studia magisterskie albo studia inżynierskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku biologia lub leśnictwo lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub biotechnologia lub biochemia lub bioinformatyka,

- brała udział merytoryczny w realizacji w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 nadzoru przyrodniczego w zakresie obejmującym badania roślin (botaniki).

Doświadczenie osoby należy wykazać poprzez podanie poniższych danych:

1. Informacji potwierdzających wyższe wykształcenie (ze wskazaniem kierunku),

2.  Informacji potwierdzających udział w realizacji nadzorów przyrodniczych wraz
z podaniem ich zakresów, tj.:

- informacji, czy nadzory przyrodnicze prowadzone były w zakresie obejmującym badania roślin (botanika),

- nazw zamówień, tj. nazw przedsięwzięć, dla których prowadzone były nadzory przyrodnicze,

- podmiotów, na rzecz których zostały wykonane ww. zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość łączenia wszystkich specjalizacji nadzoru [Pkt 8.3.B) ppkt b)- e) SWZ] w ramach prac jednego specjalisty.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 10 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 8.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktyczniei konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry