Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16956,Dostawa-narzedzi-i-elektronarzedzi-spalinowych-wraz-z-akcesoriami-oraz-czesci-do.html
2024-02-26, 01:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi spalinowych wraz z akcesoriami oraz części do kosiarek na potrzeby podległych jednostek RZGW w Lublinie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.47.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  31.07.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.07.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i elektronarzędzi spalinowych wraz z akcesoriami oraz części do kosiarek na potrzeby podległych jednostek RZGW w Lublinie. Zamówienie podzielono na 4 części. Każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Wszystkie narzędzia, elektronarzędzia i ich akcesoria  muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Opakowania muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu. Miejsce dostawy narzędzi i elektronarzędzi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia, warunki  realizacji dostawy oraz obowiązki Wykonawcy przedstawione został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ  oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Przedmiotowe załączniki zawierają wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów, składających się na przedmiot zamówienia, co wypełnia przesłanki art.246 ust.2 ustawy Pzp.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 14 Wzoru umowy.

          

Branże CPV

 • 44510000-8 - Narzędzia

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.