Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania na wypadek awarii Stopnia Wodnego Włocławek, RZGW Warszawa”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.59.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2023 20:00
 • Termin składania ofert
  20.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.07.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn. Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania na wypadek awarii Stopnia Wodnego Włocławek, RZGW Warszawa,  jest modernizacja aktualnego systemu mająca na celu unowocześnienie elementów sterowania, zarządzania i sterowania systemu oraz zmiana transmisji radiowej z analogowej na cyfrową.

Zakres modernizacji obejmuje:

a/ Wymianę centrali sterujących i nasłuchowych,

b/ Modernizację sterowania lokalnych punktów alarmowania i ostrzegania,

c/ Modernizację pętli kablowej,

d/ Wymianę elementów sygnalizacji świetlnej na słupach ze światłami drogowymi,

e/ Zmianę oprogramowania i poszerzenie funkcjonalności systemu.

Szczegółowy opis i zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określa w załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja techniczna obejmująca: przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), rysunki techniczne), decyzjach  oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada zdolność kredytową lub środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia;

Wymagane minimum: 500.000,00 zł.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a/ wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prace w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. : Wymagane minimum:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej trzy kontrakty (umowy) o łącznej wartości minimum 400 000,00 zł brutto, gdzie każda umowa ( kontrakt) obejmowała co najmniej montaż cyfrowych syren alarmowych wraz z ich uruchomieniem.

b/ dysponuje:

-  min. 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych (wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) lub równoważne uprawnienia budowlane właściwe dla przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Warunki realizacji umowy

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu będą w stosunku do wykonawcy przysługiwać  3-letnie uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy  na zasadach określonych Projektowanych postanowieniach umowy oraz w Kodeksie Cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na ustalony w postępowaniu okres i na warunkach zgodnych z treścią zawartą w załączniku nr 6 do SWZ – projektowanych postanowieniach umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A,
  00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.59.2023/ZZWŁ prowadzonym na podstawie przepisów  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
  art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 35121700-5 - Systemy alarmowe
 • 35240000-8 - Syreny
 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • 45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

Informacja

Postępowanie unieważnione: informacja o zakończeniu postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry