Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa śruby napędowej nastawnej wraz z osprzętem i montaż na lodołamaczu liniowym OCELOT

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.13.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.07.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  17.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.07.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa śruby napędowej wraz z osprzętem i montaż na lodołamaczu liniowym OCELOT.

Wymiana – usługa polegająca na dostarczeniu kompletu elementów i podzespołów układu napędowego ( śruby nadstawnej wraz z głowicą).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2.3 ppkt 1) SWZ

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, którychsposób złożeniazostałopisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfi kacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzystazzakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji zWykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłaniaogłoszeńiotrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Niejest to adresdokomunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 34913600-6 - Śruby napędowe do statków

Informacja

Postępowanie unieważnione: Informacja o unieważnieniu postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry