Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek/zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel..61 856 77 25
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.41.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  19.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  17.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.08.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji rzek (drożności cieków poprzez usuwanie roślinności z koryta i skarp, zapewnienie odprowadzenia wód, w tym wód wezbraniowych) w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

 

Zamówienie zostało podzielone na 16 części:

 

 • część 1  -   rzeka Wiercica – NW Częstochowa
 • część 2  -   rzeka Kozyrka – NW Częstochoowa; 
 • część 3  -   zbiornik wodny Panki – NW Kłobuck;
 • część 4  -   zbiornik wodny Ostrowy – NW Kłobuck;
 • część 5  -   rzeka Ner  – NW Łódź;
 • część 6 –   rzeka Zian II– NW Poddębice;
 • część 7  -   rzeka Warta  – NW Zawiercie;
 • część 8  -   rzeka Pichna – NW Zduńska Wola;
 • część 9  -   kanał Obrowski – NW Pajęczno;
 • część 10 - rzeka Zian I – NW Poddębice;
 • część 11  - rzeka  Pisia k/Pudłówka– NW Poddębice;
 • część 12  - rzeka  Pisia k/Bronówka– NW Poddębice;
 • część 13  -  kanał Ulgowy – NW Poddębice;
 • część 14  -  rzeka Pilisia – NW Bełchatów;
 • część 15  -  rzeka Nieciecz – NW Pajęczno;
 • część 16  -  rzeka Gnida – NW Poddębice

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru usług,
 • Przedmiary robót,
 • Mapy poglądowe.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług lub robót w zakresie prac utrzymaniowych, konserwacyjono – udrożnieniowych rzek lub bieżącej  eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w tym co najmniej jedną usługę lub robotę na kwotę nie mniejszą niż:

 

dla części 1, 12 -  80.000,00 brutto (osiemdziesiąt tysięcy i 00/100);

dla części 2, 3, 5, 9  - 40.000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych i 00/100);

dla części 4, 7, 13 – 25.000,00 brutto (dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100);

dla części 6, 14, 15 – 60.000,00 brutto (sześćdziesiąt tysięcy i 00/100);

dla części 8, 11,  – 130.000,00 brutto (sto trzydzieści tysięcy i 00/100);

dla części 10, 16 – 100 000,00 (sto tysięcy i 00/100)

 

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.07.2023 11:58:47
 • Krzysztof Pawlak

 • Korekta opisu zamówienia tylko na platformie zakupowej
 • 19.07.2023 13:09:28
 • Krzysztof Pawlak

 • Korekta opisu zamówienia tylko na platformie zakupowej
 • 01.08.2023 14:32:55
 • Tomasz Białas

 • Korekta opisu zamówienia tylko na platformie zakupowej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry