Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17011,Remont-jazow-na-terenie-ZZ-Gorzow.html
21.06.2024, 05:54

Remont jazów na terenie ZZ Gorzów

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48618567795
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.37.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.07.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  28.07.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.07.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty polegającej na remoncie 1 budowli na terenie
NW Grodzisk Wlkp., oraz 1 budowli na terenie NW Nowy Tomyśl w poniższym zakresie – w zależności od danej części zamówienia:

Dla części 1 zamówienia

Jaz w km 42+970 Kanału Północnego Obry.

 

Dla części 2 zamówienia

Jaz nr 6 Boruja w km 13+092 Rzeki Szarki.

Szczegóły w SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu i/lub modernizacji i/lub naprawy budowli hydrotechnicznej i/lub budowli piętrzącej z wyłączeniem: zapór ziemnych, wałów przeciwpowodziowych, kanałów w rozumieniu par. 3 pkt. 1  Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579), w tym jedną robotę o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym doświadczeniem w części 1 i 2 zamówienia.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 2. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
 3. Szczegóły w SWZ

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

(Termin wykonania zamówienia wynosi:

 1. -  dla wszystkich części zamówienia (część 1 i 2 zamówienia):

- rozpoczęcie:  od dnia podpisania umowy

- zakończenie:  16 tygodni od dnia podpisania umowy

Szczegóły w SWZ

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.