Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przeglądy klasowe jednostek pływających należących do RZGW w Szczecinie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.12.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  11.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.08.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu wraz z remontem klasowym, zgodnie z zakresem prac oraz punktem 5 Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Śródlądowych Polskiego Rejestru Statków (PRS) – Utrzymanie Klasy jednostek pływających Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami bhp, p.poż oraz PRS, a także zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Koszty mediów, materiałów, robocizny i części zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace należy wykonać pod nadzorem PRS. Odbiory będą przeprowadzane w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz inspektora PRS.

Koszty nadzoru PRS ponosi Wykonawca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 oraz Załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z punktem 7.2.2 SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 Zgodnie z punktem 7.2.3 SWZ

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, którychsposób złożeniazostałopisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfi kacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzystazzakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji zWykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłaniaogłoszeńiotrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Niejest to adresdokomunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

MORSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Brdowska 12 /12
71-700 Szczecin

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry