Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remonty jazów i zbiornika wodnego Gołuchów wynikające z decyzji nakazowych na terenie ZZ Kalisz

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.42.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.07.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  08.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dla trzech budowli w tym jazu Krupka, jazu Piaski oraz zbiornika wodnego Gołuchów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

 • Część 1 – „Remont jazu Krupka – decyzja nakazowa
 • Część 2 – „Remont jazu Piaski – decyzja nakazowa
 • Część 3 – „Prace remontowe wynikające z zaleceń przeglądu 5-letniego na zbiorniku wodnym Gołuchów"

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), na który składają się:

 • STWiOR,
 • Dokumentacja projektowa i fotograficzna,
 • Przedmiar robót,
 • Mapki,
 • Wzór umowy.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych,
  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - polegających na budowie / odbudowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie budowli hydrotechnicznych w rozumieniu par. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie o wartości:
 • części nr 1 – co najmniej 2 roboty budowlane, w tym co najmniej jedną na kwotę nie mniejszą niż 450 000,00 zł brutto,
 • części nr 2 – co najmniej 2 roboty budowlane, w tym co najmniej jedną na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł brutto,
 • część nr 3 – co najmniej 2 roboty budowlane, w tym co najmniej jedną na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł brutto.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem we wskazanym zakresie o wartości określonej dla tej z części, dla której wskazano większą wartość.

 1. aby Wykonawca wykazał (dotyczy wszystkich części zamówienia), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz.2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646). skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Branże CPV

 • 14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany
 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
 • 45246100-4 - Budowa zapór
 • 45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
 • 45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.08.2023 12:35:14
 • Krzysztof Olbinski

 • Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Szczegóły w załączniku: "Wyjaśnienie treści SWZ - zmiana terminu składania ofert".
 • 02.08.2023 11:22:51
 • Krzysztof Olbinski

 • Zamawiający zamieścił wyjaśnienia treści SWZ.
 • 08.08.2023 11:48:45
 • Krzysztof Olbinski

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.
 • 01.09.2023 12:11:53
 • Krzysztof Olbinski

 • Przedłużenie terminu związania ofertą
 • 03.10.2023 10:38:22
 • Krzysztof Olbinski

 • Zakończenie postępowania na Platformie Zakupowej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Drew-Kos Dariusz Różycki

Chojnicka 57a
89-500 Tuchola

PPUHT Kar-Bet

Długa 70
62-571 Lisiec Wielki

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry