Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Łosicach i NW w Siemiatyczach

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.48.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  10.08.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.08.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót na działaniu obejmuje głównie :

 • mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, poboczy i dna cieków,
 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp, poboczy i dna cieków z wygrabieniem,
 • ręczne ścinanie krzaków i podszycia,
 • wywózka gałęzi lub rozdrobnienie rębakiem,
 • ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry,
 • usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry,
 • odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem urobku,
 • prace porządkowe i towarzyszące,
 • sprawowanie nadzoru przyrodniczego zgodnie z decyzją zezwalającą na niszczenie, usuwanie i uszkadzanie tam bobra europejskiego wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji robót:

 • przedmiar robót,
 • mapy ewidencyjne do wglądu w Nadzorze Wodnym w Łosicach i Siemiatyczach,
 • decyzja zezwalająca na niszczenie, usuwanie i uszkadzanie tam bobra europejskiego wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych i ich zgodność z przedmiarem robót, umową i decyzją RDOŚ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (Załączniki nr 4.1 - 4.8) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (Załącznik nr 6), stanowiących załączniki do SWZ.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 532 032 207,

przedmiotu zamówienia są:

Część 1 - 5: Krystyna Kucewicz  – Nadzór Wodny w Łosicach, tel. 83 357 37 24

Część 6 - 8: Wiesław Klepacki    – NW w Siemiatyczach,  tel. 695 735 952

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry