Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Łosicach i NW w Siemiatyczach

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48532032207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.48.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  10.08.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.08.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót na działaniu obejmuje głównie :

 • mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, poboczy i dna cieków,
 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp, poboczy i dna cieków z wygrabieniem,
 • ręczne ścinanie krzaków i podszycia,
 • wywózka gałęzi lub rozdrobnienie rębakiem,
 • ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry,
 • usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry,
 • odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem urobku,
 • prace porządkowe i towarzyszące,
 • sprawowanie nadzoru przyrodniczego zgodnie z decyzją zezwalającą na niszczenie, usuwanie i uszkadzanie tam bobra europejskiego wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji robót:

 • przedmiar robót,
 • mapy ewidencyjne do wglądu w Nadzorze Wodnym w Łosicach i Siemiatyczach,
 • decyzja zezwalająca na niszczenie, usuwanie i uszkadzanie tam bobra europejskiego wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych i ich zgodność z przedmiarem robót, umową i decyzją RDOŚ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (Załączniki nr 4.1 - 4.8) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (Załącznik nr 6), stanowiących załączniki do SWZ.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 532 032 207,

przedmiotu zamówienia są:

Część 1 - 5: Krystyna Kucewicz  – Nadzór Wodny w Łosicach, tel. 83 357 37 24

Część 6 - 8: Wiesław Klepacki    – NW w Siemiatyczach,  tel. 695 735 952

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry