Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Sokołowie Podlaskim i NW w Węgrowie”- 10 części.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.49.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  10.08.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.08.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania śródlądowych wód płynących na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie. Zamawiający podzielił zamówienie na 10 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części  zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 6.1-6.10) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 7), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  785 437,89 zł brutto, w tym:

- dla części 1 zamówienia:  151 800,99 zł brutto;

- dla części 2 zamówienia:  127 408,94 zł brutto;

- dla części 3 zamówienia:  117 241,53 zł brutto;

- dla części 4 zamówienia:  38 439,12 zł brutto;

- dla części 5 zamówienia:  22 284,57 zł brutto;

- dla części 6 zamówienia:  61 614,78 zł brutto;

- dla części 7 zamówienia:  105 507,47 zł brutto;

- dla części 8 zamówienia:  44 666,00 zł brutto;

- dla części 9 zamówienia:  56 006,02 zł brutto;

- dla części 10 zamówienia: 60 468,47zł brutto.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry