Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Sokołowie Podlaskim i NW w Węgrowie”- 10 części.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.49.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  10.08.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.08.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania śródlądowych wód płynących na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie. Zamawiający podzielił zamówienie na 10 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części  zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 6.1-6.10) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 7), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  785 437,89 zł brutto, w tym:

- dla części 1 zamówienia:  151 800,99 zł brutto;

- dla części 2 zamówienia:  127 408,94 zł brutto;

- dla części 3 zamówienia:  117 241,53 zł brutto;

- dla części 4 zamówienia:  38 439,12 zł brutto;

- dla części 5 zamówienia:  22 284,57 zł brutto;

- dla części 6 zamówienia:  61 614,78 zł brutto;

- dla części 7 zamówienia:  105 507,47 zł brutto;

- dla części 8 zamówienia:  44 666,00 zł brutto;

- dla części 9 zamówienia:  56 006,02 zł brutto;

- dla części 10 zamówienia: 60 468,47zł brutto.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry