Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zasyp wyrwy na rzece Mleczka Wschodnia w km 26+385- 26+435 w m. Pruchnik

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2711.25.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.07.2023 10:00
 • Termin złożenia oferty
  24.07.2023 09:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia „Zasyp wyrwy na rzece Mleczka Wschodnia w km 26+385 - 26+435 w m. Pruchnik”

 

Przedmiotowa robota obejmuje:

 - zasyp wyrwy przez wykonanie koszy siatkowo- kamiennych oraz materacy siatkowo - kamiennych;

-  wykop koparką, wyrównanie nierówności w dnie i na skarpach;

-  rozbiórka  przytamowań;

-  transport lądowy materiałów;

- zasyp wyrwy przez wykonanie narzutu kamiennego luzem w dnie i na skarpie;

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera „Dokumentacja techniczna”, która stanowi załącznik
nr 5 do zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
2 zamówień polegających na: remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

Dowodami określającymi, czy roboty, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie są:

a) referencje lub

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane,

c) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa pod lit. a i b

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry