Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie - ZZ Sokołów Podlaski NW w Ciechanowcu i NW w Wysokiem Mazowieckiem– 3 części.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.51.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  18.08.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.08.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania śródlądowych wód płynących na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu i Wysokiem Mazowieckiem. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części  zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 6.1-6.3) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 7), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.
    

Informacje dodatkowe

  1. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  758 104,05 zł brutto, w tym:

- dla części 1 zamówienia:  198 706,43 zł brutto;

- dla części 2 zamówienia:  128 372,91 zł brutto;

- dla części 3 zamówienia:  431 024,71 zł brutto.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry