Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Projekt doszczelnienia wału potoku Drwinka w km 0+000-1+100 oraz lewego wału w km 0+000-0+900

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.371.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.07.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  28.07.2023 09:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Projekt doszczelnienia wału potoku Drwinka w km 0+000 - 1+100 oraz lewego wału potoku Drwinka 0+000-0+900wraz ze skutecznym złożeniem zgłoszenia robót wraz z pozyskaniem uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

 1. Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu prawego wału potoku Drwinka w km 0+000 - 1+100 oraz remontu lewego wału potoku Driwnka 0+000-1+100 w miejscowości Niedary w zakresie ich uszczelnienia oraz zagęszczenia.
 2. Pozyskanie opinii i uzgodnień branżowych niezbędnych do właściwego opracowania kompletnej dokumentacji projektowej remontu prawego wału potoku Drwinka w km 0+000 - 1+100 oraz remontu lewego wału potoku Driwnka 0+000-1+100 w miejscowości Niedary w zakresie ich uszczelnienia oraz zagęszczenia.
 3. Przygotowanie i skuteczne złożenie zgłoszenia robót.;

Dodatkowe informacje:

 

- Potok Drwinka w km 0+000 - 1+100 w miejscowości Niedary znajduje się na terenie województwa małopolskiego, w powiecie bocheńskim, w gminie Drwinia.

Wały przeciwpowodziowe rzeki Drwinki, zaklasyfikowane są do III klasy ważności obiektów hydrotechnicznych. odcinki obwałowań znajdują się w strefie ujścia rzeki Drwinki do rzeki Wisły,
są tzw. wałami cofkowymi. Odcinek ujściowy znajduje się pomiędzy posterunkami wodowskazowymi: Sierosławice i Popędzynka.

Korpus obwałowania lewego w km 0+000-1+100 zbudowany jest z gruntów spoistych reprezentowanych przez gliny pylaste, pyły oraz lokalnie z wkładkami piasków pylastych
i drobnoziarnistych Bezpośrednie podłoże wału lewego budują grunty spoiste wykształcone w postaci glin pylastych, glin, pyłów, piasków oraz lokalnie torfów. Głębokie podłoże reprezentują iły oraz piaski średnioziarniste i gruboziarniste. (Załącznik nr 9 - Lokalizacja lewego wału).

 

Korpus obwałowania prawego w km 0+000-1+100 zbudowany jest z gruntów spoistych reprezentowanych przez gliny pylaste, pyły. Bezpośrednie podłoże wału prawego budują grunty spoiste wykształcone w postaci glin pylastych, glin, glin piaszczystych, pyłów, piasków oraz lokalnie torfów. Głębokie podłoże reprezentują piaski drobnoziarniste, średnioziarniste, gruboziarniste i iły. (Załącznik nr 10 - Lokalizacja prawego wału).

Korpusy przedmiotowych odcinków wałów w trakcie badań terenowych porośnięte były na swojej długości darniną (trawą) w stanie dobrym, po okresie koszenia. W przekroju poprzecznym wały przyjmują kształt trapezowy z wyniesioną osią koron wałów, co nadaje koronom wałów kształty obłe. W przekroju podłużnym korony wałów wykazują obniżenia i deniwelacje.

 

Zadaniem dokumentacji jest zaprojektowanie doszczelnienia podłoża wału oraz samego wału uniemożliwiające powstania zjawiskami przebicia hydraulicznego oraz sufozji stwierdzonych w dokumentacji pn.: „Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Kraków: Kontrola 5-cio letnia stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Drwinki – listopad 2022 r.”

Poprzez zaprojektowanie przesłony przeciwfiltracyjnej oraz ewentualnego zagęszczenia prawego wału potoku Drwinka w km 0+000 - 1+100 w związku z zagrożeniem:

- przebiciem hydraulicznym, którego możliwość wystąpienia stwierdzono w km 0+000-1+000

- sufozją, której możliwość wystąpienia stwierdzono w km 0+000-0+495

 

Poprzez zaprojektowanie przesłony przeciwfiltracyjnej ewentualnego zagęszczenia lewego wału potoku Drwinka 0+000-1+100 w związku z zagrożeniem:

- przebiciem hydraulicznym, którego możliwość wystąpienia stwierdzono w km 0+100 – 0+500,
0+800 – 1+100

- sufozją, której możliwość wystąpienia stwierdzono w km 0+100 – 0+500, 0+800 – 1+100

Uwaga:

Zakres projektu obejmuje remont prawego i lewego wału od km 0+000 do km 1+100 potoku Drwinka.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę (wraz z  załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie)                   o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy, budowy, odbudowy lub remontu ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych klasy I lub II lub III w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.   w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4 „Wykaz zrealizowanych usług” oraz dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru).

b. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

 • osobą posiadającą  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów która będzie pełnić obowiązki projektanta

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.07.2023 16:10:54
 • Piotr Porębski

 • Proszę o informację czy obiekt objęty zakresem zapytania ofertowego jest zlokalizowany na działkach prywatnych.
  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 7 dla potrzeb wniosku do zgłoszenia robót jest pozyskanie zgód od właścicieli gruntów, nie będących w trwałym zarządzie Zamawiającego, w przypadku takiej konieczności.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry