Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjne usunięcie zatoru na rzece granicznej Bug w km 433+200 znak graniczny 1023 w m. Siedliszcze, gm. Wola Uhruska, pow. włodawski

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Łomaska 2
21-500 Biała Podlaska
tel.833427050
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.1.2711.13.2023.AD
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.07.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  27.07.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie zatoru na rzece granicznej Bug w km 433+200, znak graniczny 1023 w m. Siedliszcze, gm. Wola Uhruska, pow. włodawski. Szczegółowy zakres prac zawiera Przedmiar robót, Opis przedmiotu zamówienia oraz Mapa poglądowa.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jedno zamówienia polegające na usuwaniu zatorów z koryt cieków o szerokości lustra wody co najmniej 15m i o wartości brutto minimum 70 000,00 zł.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy okreslono w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry