Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie ZZ Sieradz

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.618567795
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.43.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.07.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  25.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.08.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie ZZ Sieradz

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych  położonych na terenie zlewni rzeki Warty w Wielkopolsce, będących pod nadzorem PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

 • część 1  -   zlewnia rzeki Ner – NW Poddębice;
 • część 2  -   zbiornik Góra Bałdrzychowska – NW Poddębice.

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają:

 • opis przedmiotu zamówienia – dla każdej części zamówienia,
 • mapki – dla danej części zamówienia,
 • Przedmiary usług (prac),
 • STWiOU - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Usług (prac)

Szczegóły w treści SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej 2 usługi w zakresie bieżącej konserwacji i/lub eksploatacji i/lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jedną usługę na kwotę nie mniejszą niż:

 • dla części 1 zamówienia – 100.000,00 brutto,
 • dla części 2 zamówienia – 50.000,00 zł brutto.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 2 usług w zakresie konserwacji i/lub eksploatacji i/lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jednej usługi o wartości dla tej z części dla której wskazano największą wartość, np. Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania wykonania co najmniej 2 usług w zakresie bieżącej konserwacji i/lub eksploatacji i/lub utrzymania urządzeń wodnych, w tym co najmniej jednej usługi                                  o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.

b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że (dotyczy wszystkich części zamówienia) dysponuje (minimum) jedną osobą posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami (usługami) w branży wodno-melioracyjnej skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Szczegóły w treści SWZ.

Warunki realizacji umowy

Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę – z wyjątkiem odrębnych ureguowań określonych treścią niniejszej SWZ  i ustawą Prawo zamówien publicznych. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Szczegóły w treści SWZ.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

(Termin wykonania zamówienia wynosi:

od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. - przy czym:  

 • Część gwarantowaną (podstawową) należy wykonać w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • Część opcjonalną (objętą prawem opcji) należy wykonać dopiero na pisemne polecenie (oświadczenie) Zamawiającego - w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Szczególy w SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry