Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17232,Uslugi-zwiazane-z-koszeniem-i-wykaszaniem-brzegow-rzek-ciekow-i-kanalow-na-teren.html
27.02.2024, 21:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Lublin - 2 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.52.023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  01.08.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  28.08.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.08.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Lokalizacja rzek i urządzeń wodnych, na których przewiduje się wykonanie robót utrzymaniowych:

Odcinki rzeki Nędznica w km 0+000 - 7+450 i 10+870 - 12+470 zlokalizowane są na terenie gminy Niedrzwica Duża, pow. lubelski, woj. lubelskie.

Odcinki rzeki Krężniczanka nieureg. w km 0+000-8+650 i 19+700-23+080, dł. 12,030 km zlokalizowane są na terenie gminy Niedrzwica Duża i gminy Bełżyce; pow. lubelski, woj. lubelskie.

Zakres robót na zadaniu obejmuje głównie:

Część 1.   Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Nędznica w km 0+000 - 7+450 i 10+870 - 12+470,    gm. Niedrzwica Duża, pow. lubelski.

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku wraz z wygrabieniem

- lokalna wycinka krzaków, zrąbkowanie pozyskanego z wycinki materiału wraz rozścieleniem zrębków w miejscu ich wytworzenia celem naturalnego rozkładu,

Część  2.   Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Krężniczanka nieureg. w km 0+000-8+650 i 19+700-23+080,  dł. 12,030 km, gm. Niedrzwica Duża, Bełżyce; pow. lubelski.

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna rzeki wraz z wygrabieniem,

- lokalna wycinka krzaków, zrąbkowanie pozyskanego z wycinki materiału wraz z rozścieleniem zrębków w miejscu ich wytworzenia celem naturalnego rozkładu.

Teren po zakończeniu robót winien zostać przez Wykonawcę uporządkowany, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po wycince odrostów a wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek po użyciu sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu  ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum:

 • dla części 1. zamówienia:    20 000,00 zł,
 • dla części 2. zamówienia:    20 000,00 zł,

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga! Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

 

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 532 032 207,

przedmiotu zamówienia są:

Wiesław Steć, Zarząd Zlewni w Zamościu tel. +48 532 032 338,

Wiesław Kawałek – Inspektor -  Nadzoru, tel. + 48 532 032 340.

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności polegające na: ręcznym i mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i dnia cieku, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie rzeki i odmulaniu dna..

 

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.