Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Roboty utrzymaniowe na potoku Graniczny w km: 0+000- 3+171, 3+684 – 4 +008, 6+251 -10+363”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.134488993
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2711.28.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.07.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  04.08.2023 09:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

„Roboty utrzymaniowe na potoku Graniczny w km: 0+000- 3+171,  3+684 – 4 +008, 6+251 -10+363”.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług i robót polegających m.in. na: wykoszeniu i wygrabieniu skarp potoku, wyhakowaniu dna z roślin korzeniących się w dnie, wycięcie zakrzaczeń z oczyszczeniem terenu oraz wywozem, mechanicznym oraz robotach ziemnych poprzecznych, oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych i naprawie przepustów.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

Dowodami określającymi, czy usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie są:

a) referencje bądź

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

c) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa pod lit. a i b

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy, który stanowi zał. nr 4 do zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry