Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17256,Kontrole-okresowe-stanu-technicznego-budowli-hydrotechnicznych-podleglych-pod-Za.html
02.03.2024, 20:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole okresowe stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych pod Zarząd Zlewni w Ciechanowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.przetargi_warszawa@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.61.2023/ZZC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  31.07.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  31.08.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.08.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz kontroli pięcioletnich zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, uwzględniając treść Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579);

Kontrolą okresową zostaną objęte budowle hydrotechniczne, wał przeciwpowodziowy oraz kanały będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ciechanowie według załączonego wykazu obiektów (kontrole roczne 75 szt. budowli i kontrole pięcioletnie dla 7 szt. budowli).

Kontrole pięcioletnie powinny obejmować kontrolę roczną danej budowli.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia będzie obejmować:

  1. Przegląd, zapoznanie się i analizę dostępnej dokumentacji archiwalnej obiektów, znajdującej się w poszczególnych nadzorach wodnych,

  2. Wizję terenową i oględziny w terenie,

  3. Protokoły z kontroli stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego dla każdego obiektu, wyszczególnionego w załączonym wykazie, z dokumentacją fotograficzną.

 

Protokoły z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego powinny zawierać:

 • ogólną informację dotyczącą lokalizacji i właściciela lub zarządcy budowli,

 • zakres przeprowadzonej kontroli oraz wykorzystanych materiałów,

 • informacje ogólne o obiekcie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych,

 • opis poszczególnych elementów budowli, w tym m.in. konstrukcji, elementów mechanicznych i zabezpieczeń wraz z ich oceną stanu technicznego na podstawie przeprowadzonych oględzin,

 • opis występujących nieprawidłowości,

 • opis zrealizowanych i niezrealizowanych zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli,

 • zalecenia z bieżącej kontroli w zakresie eksploatacji, zawierające ewentualne zalecenia remontowe i ograniczające pracę budowli oraz ewentualne uwagi lub zastrzeżenia i wnioski co do dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego,

 • ocenę stanu technicznego wraz z oceną stanu bezpieczeństwa i ocenę przydatności do użytkowania kontrolowanych obiektów budowlanych,

 • opis estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia (w przypadku kontroli pięcioletniej).

Protokoły należy sporządzić w formie pisemnej w 3 egz. i wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD lub pendrive w 1 egz.

Protokoły należy sporządzić na wzorach dołączonych do opisu przedmiotu zamówienia.

Bezzwłoczne przesłanie kopii protokołu do właściwego organu w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera informacje dotyczące szczegółowej lokalizacji obiektów (wykaz obiektów), zakresu i warunków wykonania zadania wraz ze wzorami protokołów. Dla przedmiotu zamówienia został opracowany Formularz cenowy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi polegające na wykonywaniu kontroli okresowej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych lub/i wałów przeciwpowodziowych lub/i kanałów w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i  62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy).

Uwaga: Zamawiający wymaga aby powyższy warunek był spełniony w całości przez jeden podmiot (Wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę.

 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz. 831), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia wykazu osób, przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 8 do SWZ – wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Osoba ta powinna posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Warunki realizacji umowy

Warunki umowy zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie będzie wymagał zatrudnienia na umowę o pracę pracowników zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Branże CPV

 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 31.08.2023 10:01:15
 • Paweł Tymkowski

 • Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605), Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kontrole okresowe stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych pod Zarząd Zlewni w Ciechanowie”.
  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 102 705,00 zł.
 • 31.08.2023 13:55:22
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.).
 • 26.10.2023 09:54:51
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.