Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont jazu kozłowego zlokalizowanego w km 5+660 rzeki Krężniczanka w m. Strzeszkowice Duże, gm. Niedrzwica Duża, powiat lubelski, woj. lubelskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.57.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.07.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  16.08.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.08.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych piętrzącej budowli hydrotechnicznej zlokalizowanej w km 5+660 rzeki Krężniczanka na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lublinie.

Celem przeprowadzenia remontu jazu jest zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Krężniczanka oraz prowadzenia nawodnień terenów użytkowanych rolniczo na obszarze położonym powyżej km 5+660 rzeki Krężniczanka.

Jaz kozłowy zlokalizowany jest w km 5+660 rzeki Krężniczanki, stanowi budowlę zakwalifikowaną do IV klasy ważności technicznej. Główna część jazu to korpus żelbetowy o długości L = 12,0 m posadowiony na ściance szczelnej z żelbetowymi płytami skarpowymi o nachyleniu 1:n = 1:2.

W lewą skarpę jazu wbudowane są betonowe schody skarpowe umożliwiające obsługę zamknięć.

Konstrukcję nośną zamknięć stanowią ramy (kozły) stalowe zamocowane w płytę denną jazu, oraz prowadnice stalowe wbudowane w żelbetowe przyczółki skarpowe.

W obecnym stanie konstrukcja piętrząca została zdekompletowana, brak również drewnianych szandorów piętrzących.

Nad konstrukcją piętrzącą jazu zlokalizowana została kładka techniczna umożliwiającą montaż i demontaż szandorów drewnianych. W obecnym stanie konstrukcja kładki jest w znacznym stopniu zdekompletowana. Stanowisko górne i dolne jazu zostało umocnione przy zastosowaniu kiszki faszynowej, która aktualnie uległa uszkodzeniu a skarpy rzeki zostały wyerodowane.

 • typ jazu - jaz kozłowy,
 • klasa obiektu: IV,
 • światło jazu: 3,0 m,
 • długość żelbetowego korpusu jazu: 12,0 m,
 • rzędna progu jazu: 184,35 m n.p.m.
 • rzędna max. PP (wg. dok. archiwalnej): 185,55 m n.p.m.
 • maksymalna wysokość piętrzenia: H = 1,20 m
 • nachylenie skarp jazu: 1:n = 1:2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące wykonanie lub remont piętrzącej budowli hydrotechnicznej o wartości brutto min. 150 000 zł (nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości).

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

 

Informacje dodatkowe

Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie  i zapoznał się z warunkami realizacji robót. Wykonawca, który nie dokona wizji lokalnej,  ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.

Koszty związane z zajęciem na czas prowadzenia robót gruntów innych niż grunty Skarbu Państwa administrowane przez PGW Wody Polskie leżą po stronie Wykonawcy, wydatki z tym związane Wykonawca winien uwzględnić w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego.

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 72 miesiące od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców musza odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel. (81) 531 03 18

przedmiotu zamówienia jest:

Mariusz Iwanicki  –   Nadzór Wodny w Lublinie ,  tel. 695 735 953,

Wiesław Steć    –   Zarząd Zlewni w Zamościu,  tel. 532 032 338.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry