Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania ZZ Olsztyn.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Partyzantów 1/2
10-522 Olsztyn
tel.895217113
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ZPU.4.2711.4.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.08.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  10.08.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowych rocznych i 5-letnich stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz sporządzenie i dostarczenie do siedziby zamawiającego, protokołów z kontroli.  

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania zostały określone w OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Informacje dodatkowe

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PORTPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Szafarnia 11 /F8
80-755 Gdańsk

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry