Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbudowa zaplecza ZWT o infrastrukturę techniczną na terenie Zalewu Zemborzyckiego. RZGW Lublin ZZ Zamość woj. lubelskie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.60.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.08.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  21.08.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.08.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  rozbudowa zaplecza dla Zespołu Wsparcia Technicznego o infrastrukturę techniczną na terenie Zalewu Zemborzyckiego. RZGW Lublin ZZ Zamość woj. lubelskie.

Projektowane zaplecze zlokalizowane będzie na działce o  numerze ewidencyjnym  92/13, obręb geodezyjny Zemborzyce Kościelne III położonej w rejonie ul. Niezapominajki w Lublinie.  Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe oraz elektryczne dla potrzeb zaplecza przebiegać będą przez działki 204 i 207.

Na terenie, na którym planowana jest lokalizacja zaplecza (fragment działki nr 92/13) są obecnie ustawione cztery obiekty kontenerowe o wymiarach 6,0 x 3,0 m każdy przeznaczone dla potrzeb socjalno- biurowych (2 szt.) oraz magazynowych (2 szt.). Przy kontenerach teren częściowo utwardzony jest tłuczniem drogowym.

Zakres planowanych robót

W ramach robót budowlanych projektowane jest wykonanie następującego zakresu prac:

 1. utwardzenie terenu na łącznej powierzchni 908 m2 w tym 853 m2 płytami żelbetowymi typu drogowego na podsypce odsączającej z piasku oraz 36 m2 nawierzchni betonowej i 19 m2 nawierzchni z kostki brukowej,
 2. ogrodzenie terenu panelami z drutu bez cokołu (panele z  przetłoczeniem 3D o wysokości 1,73 m z drutu grub.  min. 4 mm ocynkowanego i malowanego proszkowo) obsadzonych na słupkach stalowych o profilu 40 x 60mm wysokości 1,73 m, zabetonowanych w przygotowanych dołach fundamentwych o wymiarach 80 x 30 x 30 cm, z bramą przesuwną panelową 3D o szerokości 5,0 m i furtką panelową 3D o szerokości 1,50 m. Wysokość bramy i furtki dostosowana do wysokości ogrodzenia. Łączna długość ogrodzenia (wraz z bramą i furtką) wynosi 123 m.
 3. przyłącze wodociągowe wraz z uzbrojeniem do kontenera socjalnego wykonane z rur PE o średnicy 40 mm długości 103 m.
 4. przyłącze kanalizacyjne do kontenera socjalnego wykonane z rur PCV o średnicy 200 mm i 160mm o łącznej długości 96,50 m wraz ze studnią włączeniową do istn. sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Niezapominajki oraz studniami rewizyjnymi w ilości 3 szt.
 5. przyłącze energetyczne pozalicznikowe – kabel YKYżo, 5 x 35 mm2 – 102 m plus złącze kablowo-pomiarowe ZKP typ ZK1a 200A – 1 kpl. oraz złącze rozdzielcze ZKK typ SZR100  – 1 kpl.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca winien wskazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące wykonanie robót budowlanych lub remontowych o wartości brutto min. 200 000,00 zł.

Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

 

Informacje dodatkowe

Materiały będące w posiadaniu Zamawiającego do wykorzystania przez oferenta:

 • prawomocna decyzja z dnia 6 maja 2022 r. PL-LA-I.6733.20.2022 o ustaleniu lokalizacji celu  publicznego lokalizacji czterech kontenerów socjalnych, utwardzenia i ogrodzenia terenu w ramach realizacji zaplecza dla potrzeb konserwacji urządzeń  Zalewu Zemborzyckiego na części działki nr 92/13 obręb 50 Zemborzyce Kościelne III wydana przez Prezydenta Miasta Lublina,
 • decyzja nr 452/23 z dnia 5 lipca wydana przez Prezydenta Miasta Lublina zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- budowlany (pozwolenie na budowę),
 • projekt architektoniczno- budowlany,
 • projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny branży sanitarnej i elektrycznej,
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 • przedmiary robót.

Przed wykonaniem utwardzenia należy przestawić istniejące obiekty kontenerowe, a następnie ponownie je ustawić w docelowym miejscu na utwardzonym płytami podłożu zgodnie z PZT.

Koszty zakupu i montażu garażu dwustanowiskowego o wym. zewn. 6,0m x 6,0m po stronie Zamawiającego

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel. (81) 531 03 18

przedmiotu zamówienia jest:

Tomasz Cieżak     –   RZGW Lublin,                       tel. 532 032 303,

Wiesław Steć    –   Zarząd Zlewni w Zamościu,  tel. 532 032 338.

 

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry