Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie -RZGW w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.57.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.08.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  31.08.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.08.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie -RZGW w Rzeszowie w podziale na części:

Część 1 – Dostawa mebli biurowych , foteli obrotowych i krzeseł dla siedziby RZGW w Rzeszowie,              

Część 2 -  Dostawa mebli biurowych , foteli obrotowych i krzeseł dla Zarządu Zlewni w Jaśle

Część 3  -  Dostawa mebli biurowych , foteli obrotowych i krzeseł dla Zarządu Zlewni w Krośnie

Część 4 -  Dostawa mebli biurowych , foteli obrotowych i krzeseł dla Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Część 5 -  Dostawa mebli biurowych , foteli obrotowych i krzeseł dla Zarządu Zlewni w Przemyślu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

Dotyczy Części nr 1:

- 1 zamówienia polegającego na dostawie mebli biurowych o wartości min. 50.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie mebli biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 50.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 2, 3 i 4:

- 1 zamówienia polegającego na dostawie mebli biurowych o wartości min. 20.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie mebli biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 20.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 5:

- 1 zamówienia polegającego na dostawie mebli biurowych o wartości min. 8.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie mebli biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 8.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy wszystkich części:

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia dla więcej niż jednej części postępowania, wystarczające będzie wykazanie doświadczenia dla części o najwyższej wartości zrealizowanych dostaw.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr2 do SWZ

Branże CPV

 • 39130000-2 - Meble biurowe

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry