Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przebudowa węzła wodnego na Kanale Jamneńskim.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.16.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.08.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  12.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.09.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych  w postaci wykonania przebudowy wrót przeciwsztormowych mających na celu zapewnienie poprawy warunków środowiskowych funkcjonowania węzła wodnego przy jednoczesnym zachowaniu funkcji przeciwpowodziowej obiektu.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedmiotu zamówienia określa:

1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 10 do SWZ;

2) Projekt budowlany z załącznikami - Załącznik Nr 12 do SWZ;

3) Projekt wykonawczy z załącznikami - Załącznik Nr 13 do SWZ;

4) Przedmiar robót - Załącznik Nr 14 do SWZ;

5) STWiORB - Załącznik Nr 15 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodność z punktem 7.2 SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.08.2023 09:18:08
 • Krystian Tylus

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 25.08.2023 09:18:32
 • Krystian Tylus

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 01.09.2023 11:27:23
 • Angelika Sotek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry