Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.15.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  07.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  08.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.09.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Zamówienie jest realizowane w ramach zamówienia gwarantowanego wraz z możliwością skorzystania z prawa opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 11 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 8.2.3 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy  stanowiący załącznik nr 12 do SWZ

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, którychsposób złożeniazostał opisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfi kacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzystazzakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji zWykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłaniaogłoszeńiotrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Niejest to adresdokomunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 79993000-1 - Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry