Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17305,Przebudowa-budynku-gospodarczo-garazowego-na-terenie-pompowni-w-Slonsku.html
2024-02-23, 08:22

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego na terenie pompowni w Słońsku

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.48.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.08.2023 16:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  10.08.2023 08:55
 • Rozpoczęcie negocjacji
  10.08.2023 09:00
 • Zakończenie negocjacji
  30.01.2024 13:07

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót:

 • rozbiórka części warsztatowej budynku oraz przylegającej do niego wiaty magazynowej,
 • remont części garażowej w zakresie:

- odtworzenie izolacji dachu i odwodnienia budynków pozostawianych,

- wzmocnienie konstrukcji murowej,

- wymiana stolarki okiennej,

- remont elewacji,

 • budowa nowej wiaty magazynowej w konstrukcji stalowej lekkiej z pokryciem blachą trapezową, wraz z miejscowym dogęszczeniem podłoża i odtworzeniem nasypu.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych,
  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie lub remoncie budynków, w tym co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł;
 2. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową
  i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
   nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 12.04.2023 r. ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2023 poz. 682 tj. z dnia 12.04.2023 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia  23 lutego 2023 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 t.j.) 

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.