Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Drugi przetarg na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie, administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Stalowej Woli.

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPI.4.561.1.1.2023.ST
 • Data publikacji
  08.08.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  22.08.2023 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż surowca drzewnego pochodzącego z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie. Wszystkie stosy zostały złożone na działce o nr ew. 830/3, obręb: Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski (w załączeniu mapa z naniesioną lokalizacją   załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Warunki realizacji umowy

 • Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez oferenta zawiadomienia o wyborze oferty.
 • Oferent zobowiązany jest do zapłacenia oferowanej ceny przelewem w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy sprzedaży.
 • Zakupiony materiał drzewny należy odebrać na własny koszt z miejsca wskazanego przez sprzedającego w terminie 14 dni od daty uiszczenia zapłaty.
 • Wydanie surowca drzewnego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Kupujący zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po dokonaniu czynności odbioru przedmiotu umowy i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej w wyniku realizacji umowy sprzedaży.
 • Kupujący wykona na własny koszt wszystkie prace związane z zabezpieczeniem terenu na, którym mają zostać przeprowadzone prace podczas odbioru jak również zabezpieczy wszystkie obiekty, urządzenia, sprzęty itp. znajdujące się na terenie objętym robotami.
 • Kupujący zapewni właściwą organizację i koordynację robot związanych z odbiorem surowca drzewnego i przeprowadzi je zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót związanych z odbiorem wykonywanych własnymi siłami (BHP)

Informacje dodatkowe

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty
 • Ofertę pisemną należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie w siedzibie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-464 Stalowa Wola, – w terminie do dnia 22.08.2023 r. do godz. 1300 z dopiskiem na kopercie: „Drugi przetarg na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa” – sprawa nr RZ.ZPI.4.561.1.1.2023.ST
 • W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania przesyłki (data i godzina wpływu do kancelarii sprzedającego). Kopertę należy zaadresować następująco: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-467 Stalowa Wola oraz oznaczyć następująco: „Drugi przetarg na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa” – sprawa nr RZ.ZPI.4.561.1.1.2023.ST.
 • Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17 – 22.08.2023 r. o godz. 1400
 1. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert

Branże CPV

 • 03413000-8 - Drewno opałowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).

do góry