Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Igli na terenie Nadzoru Wodnego w Łowiczu

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 811 50 60 wew. 5
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.291.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.08.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  16.08.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje utrzymanie rz. Igli w km 0+000 - 15+893. Prace polegać będą na:

 • wykoszeniu porostów ręcznie lub mechanicznie ze skarp i dna wraz z rozdrobnieniem i pozostawieniem jako biomasa,
 • ręcznym ścinaniu odrostów krzaków ze skarp z zładowaniem na przyczepę i wywozem lub zrąbkowani
 • hakowaniu roślin porastających dno i lustro wody bez usuwania namułu z dna, z rozdrobnieniem wydobytej roślinności poza górną krawędzią skarpy,
 • oczyszczeniu terenu z pozostałości po wykonanych pracach i uporządkowanie terenu ,
 • oczyszczeniu z namułu przepustów wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu,
 • usunięciu lokalnych przemulisk z dna rzeki, oczyszczenie umocnień przy budowlach, usuniecie pozostałości po tamach bobrowych wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie,
 • zapewnieniu nadzoru przyrodniczego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
 2. Posiadają niezbędną wiedzę lub doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tzn. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 zadanie o podobnym charakterze, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)
 3. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w branży, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie jest wobec nich prowadzone postępowaniem upadłościowe ani restrukturyzacyjne, zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Warunki realizacji umowy

Termin rozpoczęcia  prac: od dnia podpisania umowy. 

Termin zakończenia robót: 70 dni od dnia zawarcia umowy.

Informacje dodatkowe

Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl w zakładce Postępowania przetargowe – opcja Zapytania ofertowe i konkursy.

Warunki gwarancji – nie dotyczy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.08.2023 14:39:32
 • Marta Pierzyńska-Bogusz

 • Protokół czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dla postępowań o wartości większej niż 50 000 PLN netto i mniejszej niż 130 000 PLN netto.
 • 06.09.2023 14:17:38
 • Marta Pierzyńska-Bogusz

 • Uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy
 • 06.09.2023 14:19:07
 • Marta Pierzyńska-Bogusz

 • Unieważnienie postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry