Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyzy stanu wałów rzeki Bytomki w km 0+000-1+016 wał prawy i w km 0+000-0+902 wał lewy w m. Zabrze wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wałów

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31, wew. 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.290.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.08.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  17.08.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentacji w celu realizacji zadania pn.: „Wykonanie ekspertyzy stanu wałów rzeki Bytomki w km 0+000-1+016 wał prawy i w km 0+000-0+902 wał lewy w m. Zabrze wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wałów”. 

Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca złoży wykaz usług (załącznik nr 4) potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał w tym okresie, co najmniej jedną usługę tożsamą z treścią OPZ o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Na kompletną ofertę składa się:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 3;
 2. Wykaz usług – załącznik nr 4.

Osoba wskazana do kontaktu: 

 • Karolina Hubert, tel. (32) 230 40 23;
 • Andrzej Krzyżostaniak, tel. (32) 231 64 31, w. 31.

Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia 153.750,00 zł brutto.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej PGW WP do dnia 17.08.2023 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Projekty Realizacje Geologiczne Geoglobal s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka

Rajska 2
43-602 Jaworzno

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry