Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Awaryjna zabudowa skarpy cieku Błotnia A – NW Pleszew, ZZ Kalisz”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel.(62) 600 60 17
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.2.2711.24.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.08.2023 08:00
 • Termin złożenia oferty
  16.08.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - OPZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia) : wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia obejmujące w swoim zakresie uzupełnienie mas ziemnych i wykonanie umocnień na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00 zł brutto. Należy przedłożyć dowody potwierdzające, czy usługi wykazane w załączniku zostały wykonane należycie – załącznik nr 7 – Wykaz usług

Warunki realizacji umowy

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PIO-MEL Piotr Połośka

Stobno Siódme 31 /31
62-872 Godziesze Wielkie

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry