Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17354,Roboty-utrzymaniowe-koryta-rzeki-Wieprz-w-km-247550-248500283060-287160289325-30.html
2024-02-22, 00:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Wieprz w km 247+550-248+500,283+060-287+160,289+325-303+200

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.54.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.08.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  21.08.2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.08.2023 12:10

Opis przedmiotu zamówienia

Rzeka Wieprz, dla której przewiduje się wykonanie robót utrzymaniowych zlokalizowana jest na terenie gminy Szczebrzeszyn i Krasnobród, pow. zamojski oraz gminy Tarnawatka, pow. tomaszowski, woj. lubelskie.

Zakres robót na zadaniu obejmuje głównie:

 • mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku kosiarką bijakową oraz wykoszenie  ręczne wraz z wygrabieniem,
 • ręczne i mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie cieku,
 • odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem urobku i zagospodarowaniem plantunku,
 • lokalna wycinka krzaków,
 • wykonanie drenażu zabezpieczającego skarpę rzeki przed sufozją gruntu w km 248+140-248+200.

Teren po zakończeniu robót winien zostać przez Wykonawcę uporządkowany, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po wycince odrostów a wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek po użyciu sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy.

 

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na wykonanie drenażu skarpy rzeki.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum: 100 000,00 zł. (nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości).

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga:

 1. Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę.
 2. Nie jest dopuszczalne sumowanie zrealizowanych przez różne podmioty zamówień (umów), w celu wykazania spełniania warunku.
 3. W przypadku, gdy w ramach zamówienia (większej inwestycji) realizowany był szerszy zakres prac, należy podać zakres i wartość usług potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego.
 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z tych Wykonawców.
 5. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, w myśl art. 118 ustawy Pzp, powyższy warunek musi spełniać w całości podmiot udostępniający zasoby.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 • procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 531 03 18,
 • przedmiotu zamówienia jest:
 • Wiesław Steć, Zarząd Zlewni w Zamościu - tel. (84) 677 59 70,Zygmunt Wójtowicz, Inspektor, Nadzór Wodny w Zamościu – tel. 84 677 59 78.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.