Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17355,Zakup-oznakowania-plywajacego-oraz-brzegowego-wraz-z-akcesoriami-Zarzad-Zlewni-w.html
2024-02-22, 18:34

Zakup oznakowania pływającego oraz brzegowego wraz z akcesoriami – Zarząd Zlewni w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.618567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.50.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  12.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków nawigacyjnych pływających i brzegowych  oraz tablic informacyjnych i osprzętu cumowniczego wraz z materiałami pomocniczymi na potrzeby śródlądowej drogi wodnej rzeki Warty w km 147+000 – 333+000 na terenie Zarządu Zlewni w Poznaniu.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

 

 • część 1 – Znaki nawigacyjne pływające   
 • część 2 – Osprzęt cumowniczy i pozostałe materiały
 • część 3 –Znaki nawigacyjne brzegowe oraz tablice informacyjne

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia stanowi Załącznik do SWZ – Formularz asortymentowo- cenowy dla danej części zamówienia oraz Załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu dostaw , a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje co najmniej 1 dostawy o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia – o wartości każdej z dostaw  nie mniejszej niż:


dla części 1 – 60 000,00 zł brutto

dla części 2 – 45 000,00 zł brutto

      dla części 3 – 150 000,00 zł brutto

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały okreslone we wzorze umowy - załącznik do SWZ

Informacje dodatkowe

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto:

       Na część 1 – 111 720,00 zł

Na część 2 – 89 050,00 zł

Na część 3 – 319 200,00 zł

Branże CPV

 • 34928430-1 - Znaki nawigacyjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.