Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem zbiorników wodnych na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość" - 2 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.61.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  11.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  07.09.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.09.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót na zadaniu obejmuje głównie:

1 część zamówienia – Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Dratów:

 • mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej     ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową,
 • ręczne wykoszenie porostów,
 • wygrabianie wykoszonych porostów,
 • ręczne ścinanie odrostów i samosiewek drzew porastających stopę skarpy odpowietrznej i skarpę odwodną grobli,
 • mechaniczne rozdrabnianie (zrąbkowanie) materiału pochodzącego z wycinki z rozścieleniem             zrębków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego rozkładu.,
 • mechaniczne odmulenie dna rowka opaskowego wraz z rozplantowaniem urobku.

2 część zamówienia: Oczyszczenie rowków opaskowych, przepustów i komory wlotowej do przepompowni P2 na zbiorniku wodnym Zalew Zemborzycki:                                 

 • oczyszczenie dna rowków opaskowych z namułu,
 • oczyszczenie przepustów rurowych zlokalizowanych na rowkach opaskowych oraz komory wlotowej do przepompowni P-2.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

7.2.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu  ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, ciekach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum:

 • dla części 1. zamówienia:    25 000,00 zł,
 • dla części 2. zamówienia:    50 000,00 zł,

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga! Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 •  procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 532 032 207,
 • przedmiotu zamówienia są:
 • dla części 1 zamówienia: Kierownik Nadzoru Wodnego w Łęcznej Piotr Kotuła, tel. 532 032 254;
 • dla części 2 zamówienia: Kierownik zbiornika wodnego Zalew ZemborzyckiTomasz Cieżak, tel. 532 032 303;
 • Wiesław Steć - Zarząd Zlewni w Zamościu, tel. 532 032 338.

 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry