Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17379,Uslugi-zwiazane-z-kompleksowym-utrzymaniem-zbiornikow-wodnych-na-terenie-RZGW-w-.html
2024-02-21, 05:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem zbiorników wodnych na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość" - 2 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.61.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  11.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  07.09.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.09.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót na zadaniu obejmuje głównie:

1 część zamówienia – Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Dratów:

 • mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej     ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową,
 • ręczne wykoszenie porostów,
 • wygrabianie wykoszonych porostów,
 • ręczne ścinanie odrostów i samosiewek drzew porastających stopę skarpy odpowietrznej i skarpę odwodną grobli,
 • mechaniczne rozdrabnianie (zrąbkowanie) materiału pochodzącego z wycinki z rozścieleniem             zrębków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego rozkładu.,
 • mechaniczne odmulenie dna rowka opaskowego wraz z rozplantowaniem urobku.

2 część zamówienia: Oczyszczenie rowków opaskowych, przepustów i komory wlotowej do przepompowni P2 na zbiorniku wodnym Zalew Zemborzycki:                                 

 • oczyszczenie dna rowków opaskowych z namułu,
 • oczyszczenie przepustów rurowych zlokalizowanych na rowkach opaskowych oraz komory wlotowej do przepompowni P-2.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

7.2.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu  ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, ciekach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum:

 • dla części 1. zamówienia:    25 000,00 zł,
 • dla części 2. zamówienia:    50 000,00 zł,

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga! Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 •  procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 532 032 207,
 • przedmiotu zamówienia są:
 • dla części 1 zamówienia: Kierownik Nadzoru Wodnego w Łęcznej Piotr Kotuła, tel. 532 032 254;
 • dla części 2 zamówienia: Kierownik zbiornika wodnego Zalew ZemborzyckiTomasz Cieżak, tel. 532 032 303;
 • Wiesław Steć - Zarząd Zlewni w Zamościu, tel. 532 032 338.

 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.