Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Zlewni w Krośnie oraz Zarządu Zlewni w Jaśle”.

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.60.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.08.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  08.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.09.2023 10:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Zlewni w Krośnie oraz Zarządu Zlewni w Jaśle”, w podziale na 4 części:

Część 1: „Zakup i montaż klimatyzatorów w siedzibie ZZ Krosno”,

Część 2: „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku obsługi Stopnia Wodnego w Rzeszowie”,

Część 3: „Dostawa i montaż 1 klimatyzatora ściennego oraz  1 przenośnego w siedzibie Zarząd Zlewni
w Jaśle”,

Część 4: „Dostawa  i montaż 3 klimatyzatorów w siedzibie Nadzoru Wodnego w Ropczycach”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

Dotyczy Części 1:

- 1 zamówienia polegającego na dostawie klimatyzacji wraz z montażem o wartości min. 25 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie klimatyzacji wraz z montażem, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 25 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części 2 i 4:

- 1 zamówienia polegającego na dostawie klimatyzacji wraz z montażem o wartości min. 13 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie klimatyzacji wraz z montażem, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 13 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części 3:

- 1 zamówienia polegającego na dostawie klimatyzacji wraz z montażem o wartości min. 7 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie klimatyzacji wraz z montażem, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 7 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

b)  Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy wraz z montażem zostały wykonane należycie,

c)  W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d)   Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 8 i 9 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone powyżej powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. nr 3 do SWZ Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • „Zakup i montaż klimatyzatorów w siedzibie ZZ Krosno”

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku obsługi Stopnia Wodnego w Rzeszowie”.

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • „Dostawa i montaż 1 klimatyzatora ściennego oraz 1 przenośnego w siedzibie Zarząd Zlewni w Jaśle”.

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • „Dostawa i montaż 3 klimatyzatorów w siedzibie Nadzoru Wodnego w Ropczycach”.

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry