Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty konserwacyjne i remont zabudowy regulacyjnej Karpnickiego Potoku w km 6+130 - 6+200

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
tel.+48757824602
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.347.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.08.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  22.08.2023 15:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zapytania Ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

•      wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,                co najmniej 2 zamówienia obejmujące roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie, zabezpieczeniu rzek bądź usuwaniu szkód powodziowych na rzekach, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

•      dysponują co najmniej 1 osobą: posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska                  o specjalności przyrodniczej (botanik, zoolog, dendrolog, biolog itp. – nauki przyrodnicze) i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia nadzoru przyrodniczego rozumianego jako nadzór i kontrola nad sposobem wykonywania prac, który zagwarantuje właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagłych, nie przewidzianych                          i zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na elementy przyrodnicze występujące w obrębie                                 i  w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac,

•      dysponują co najmniej 1 osobą: posiadającą wykształcenie wyższe z zakresu ichtiologii, rybactwa śródlądowego i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia nadzoru ichtiologicznego rozumianego jako nadzór i kontrola nad sposobem wykonywania prac, który zagwarantuje właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagłych, nie przewidzianych i zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na ichtiofaunę.

Informacje dodatkowe

nie dotyczy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry