Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Naprawa Jazu na rzece Polska Woda w km 34+000”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Lesznie

Zarząd Zlewni w Lesznie

Chociszewskiego 12
64-100 Leszno
tel.(65) 547 61 30
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.358.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.08.2023 16:00
 • Termin złożenia oferty
  28.08.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Dolnośląski Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr 628/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku nakazał usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego jazu na rzece Polska Woda w km 34+000 w miejscowości Niwki Kraszowskie, poprzez:

 • naprawę spękanych i skorodowanych betonów ścian lewego i prawego przyczółka jazu od strony wody górnej i wody dolnej,
 • przywrócenie ciągłości i szczelności betonów odspojonych ścian lewego i prawego przyczółka jazu w strefie ich kontaktu z ziemną skarpą lewego i prawego brzegu rzeki Polska Woda, które uległy odchyleniu w kierunku rzeki,
 • naprawę w sposób trwały wyerodowanych skarp lewego i prawego brzegu rzeki, w obrębie dolnego stanowiska jazu.
  Szczegółowy zakres robót zamieszczony jest w Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania oraz w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

- Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- Wymagania spełnione zostaną na podstawie Oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania, oraz

- Wymagania spełnione zostaną na podstawie Wykazu robót   stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zapytania i Wykazu osób stanowiącego Załącznik Nr 5 do Zapytania.

Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zadanie (robotę budowlaną) [prace zakończone i odebrane], polegające na wykonaniu: robót budowlanych  związanych z budową lub przebudową, rozbudową, remontem lub naprawą budowli hydrotechnicznych o konstrukcji żelbetowej, tj. progów, jazów, przepustów i śluz wałowych wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia tj.: że roboty zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami  np. protokoły odbioru, referencje, oświadczenia własne itp.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą Kierownika budowy- posiadającą minimum roczny (1) staż pracy w bezpośrednim wykonawstwie z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w specjalizacji śródlądowe lub morskie budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne, wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz. 831), lub odpowiadających im ważnych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zrzeszonąwe właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn.zm.) lub wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która spełnia warunki zawarte w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do Zapytania - projektowanymi postanowieniami umownymi.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 kwietnia 2022 r.

        Poz. 835 –„Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1., powyżej"

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.08.2023 10:11:06
 • Justyna Szawelska

 • Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie, poprzez analogię do art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 Poz. 1605), przekazuje poniższe informacje:
  Otwarcie ofert dla przedmiotowych robót budowlanych, odbyło się w dniu 28.08.2023 r. o godz. 10:00.
  W zał. pliku Zamawiający podaje dane dotyczące Wykonawców, których oferty zostały otwarte w przedmiotowym postępowaniu oraz ceny zawarte w ofertach.
 • 29.08.2023 13:46:26
 • Justyna Szawelska

 • Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, był zobowiązany unieważnić przedmiotowe postępowanie, plik w zał.
 • 29.08.2023 13:49:03
 • Justyna Szawelska

 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry