Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych II w 2023 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.49.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.08.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  26.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą, będących pod nadzorem Zarządu Zlewni w Poznaniu.

Zamówienie zostało podzielone na 17 części:

 • Część 1 – NW Szamotuły I
  • Kanał Sierosławski
  • Kanał Przybrodzki
 • Część 2 – NW Szamotuły II
  • Kanał Gałowski
  • Rzeka Ostroga
 • Część 3 – NW Śrem I
  • Kanał Roguski
  • Kanał Książ
  • Kanał Hermaniec
 • Część 4 – NW Śrem II
  • Kanał Radzewicki
  • Kanał Konarskie Łężek
 • Część 5 – NW Wągrowiec I
 • Część 6 – NW Wągrowiec II
 • Część 7 – NW Poznań I
 • Część 8 – NW Poznań II
 • Część 9 – NW Kościan I
 • Część 10 – NW Kościan II
 • Część 11 – NW Gniezno I
 • Część 12 – NW Gniezno II
 • Część 13 – NW Gostyń I
  • Zbiornik Jeżewo
  • Zbiornik Jaraczewo
 • Część 14 – NW Gostyń II
 • Część 15 – NW Gostyń III
  • Kanał Lubiń A
  • Czarny Rów II
 • Część 16 – NW Oborniki I
  • Kanał Kiszewski
  • Kanał Orłowski
  • Kanał Boruszyński
 • Część 17 – NW Oborniki II
  • Kanał Gębicki
  • Kanał  Flinta - Kanał Ulgi

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (z podziałem na zadania), z podaniem ich lokalizacji, określają:

 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót utrzymaniowych,
 • Wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych,
 • Przedmiary,
 • Mapki,
 • Wzór umowy

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:
aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, w tym jednej usługi/roboty o wartości nie mniejszej niż:

 • Część 1 – NW Szamotuły I – 80 000,00 zł,
 • Część 2 – NW Szamotuły II – 80 000,00 zł,
 • Część 3 - NW Śrem I – 120 000,00 zł,
 • Część 4 - NW Śrem II – 125 000,00 zł,
 • Część 5 - NW Wągrowiec I – 80 000,00 zł,
 • Część 6 - NW Wągrowiec II – 85 000,00 zł,
 • Część 7 - NW Poznań I – 160 000,00 zł,
 • Część 8 - NW Poznań II – 25 000,00 zł,
 • Część 9 – Kościan I – 300 000,00 zł,
 • Część 10 - Kościan II – 100 000,00 zł,
 • Część 11 - NW Gniezno I – 45 000,00 zł,
 • Część 12 – NW Gniezno II – 280 000,00 zł,
 • Część 13 – NW Gostyń I – 65 000,00 zł,
 • Część 14 – NW Gostyń II – 220 000,00 zł,
 • Część 15 – NW Gostyń III – 90 000,00 zł,
 • Część 16 – NW Oborniki I – 130 000,00 zł,
 • Część 17 – NW Oborniki II – 95 000,00 zł.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych o wartości określonej dla tej z części, dla której wskazano najwyższą kwotę. Przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i 4 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu co najmniej 3 usług/robót konserwacyjnych, a w tym jednej usługi/roboty o wartości nie mniejszej niż 125 000,00 zł.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, to dowolna ilość części lub wszystkie części. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca może wykonać maksymalnie osiem części zamówienia. W związku z tym, w przypadku gdy oferta Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza w większej liczbie części niż osiem, wówczas Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia na te osiem części, dla których cena brutto w Formularzu ofertowym była najwyższa.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"GRACZYK" Łukasz Graczyk

Skiereszewo 17
62-200 Gniezno

Radosław Stępa Roboty Ziemne

Śremska 55
63-100 Zbrudzewo

Drew-Kos Dariusz Różycki

Chojnicka 57a
89-500 Tuchola

HYDROWODKAN Sp. z o.o.

Zodiakowa 15
61-244 Poznań

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry