Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przeprowadzenie przeglądów budowlanych okresowej kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni we Włocławku

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.Platforma
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.73.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  25.08.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  22.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.09.2023 10:30
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.) oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1/ Przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych oraz pięcioletnich.

a/Zestawienie obiektów podlegających kontroli rocznej bądź pięcioletniej wraz z lokalizacją i zakresem kontroli przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ

b/ Zgodnie z art. 62 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) protokoły z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego powinny zawierać:

- ogólną informację dotyczącą lokalizacji i właściciela lub zarządcy budowli,

- zakres przeprowadzonej kontroli oraz wykorzystanych materiałów,

- informacje ogólne o obiekcie wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych,

- opis poszczególnych elementów budowli, w tym m.in. konstrukcji, elementów mechanicznych i zabezpieczeń wraz z ich oceną stanu technicznego na podstawie przeprowadzonych oględzin,

- opis występujących nieprawidłowości,

- opis zrealizowanych i niezrealizowanych zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli,

- zalecenia z bieżącej kontroli w zakresie eksploatacji, zawierające ewentualne zalecenia remontowe i ograniczające pracę budowli oraz ewentualne uwagi lub zastrzeżenia i wnioski co do dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego,

- ocenę stanu technicznego wraz z oceną stanu bezpieczeństwa i ocenę przydatności do użytkowania kontrolowanych obiektów budowlanych,

- opis estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia (w przypadku kontroli pięcioletniej),

2/ Ponadto ww. kontrola powinna objąć w szczególności:

- elementy budowli narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- wybrane cechy obiektów i otoczenia oraz stan techniczny i przydatność do użytkowania całego obiektu budowlanego,

- sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i środowiska. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się z załączniku nr 2 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający wymaga , aby wykonawca wykazał , iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Warunki realizacji umowy

1. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy:

2.1. wykazu wszystkich osób realizujących zamówienie wraz z kopią ich uprawnień oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

3. W przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom – wykaz podwykonawców.

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.73.2023/ZZWŁ, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia,
  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
 • 71631400-4 - Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.09.2023 10:22:22
 • Anna Muszalska

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 199.229,25 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 25/100).
 • 22.09.2023 12:12:57
 • Anna Muszalska

 • Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), informuję, o
  1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach,
  oraz dodatkowo terminach realizacji usługi.
  W postepowaniu wpłynęły następujące oferty:

  Oferta nr 1
  E-DA EDYTA CZARNOMSKA
  UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 2A/43, 09-407 PŁOCK
  Cena oferty: 68 871,39 zł
  Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych

  Oferta nr 2
  Sablo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa
  Cena oferty: 145 632,00 zł
  Termin realizacji: brak

  Oferta nr 3
  Biuro Obsługi Inwestycji Emila Serkowska
  Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo
  Cena oferty: 73 431,00 zł
  Termin realizacji: 21 dni kalendarzowych
 • 01.12.2023 12:09:51
 • Anna Muszalska

 • informacja o zakończeniu postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

E-DA EDYTA CZARNOMSKA

POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 2A /43
09-407 PŁOCK

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry