Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont budowli piętrzących rz. Flinta Nadzór Wodny Oborniki

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 25
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.47.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.08.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  06.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.09.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów budowli hydrotechnicznych na ciekach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Poznaniu w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

 

Zamówienie obejmuję:

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (z podziałem na zadania), z podaniem ich lokalizacji określają:

 

 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • Przedmiary robót,
 • Mapy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga,

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie lub naprawie o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (naprawa/remont budowli hydrotechnicznych) o wartości brutto : nie mniejszej niż 90 000,00 zł.
 2. aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważniono postępowanie.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry