Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Węzeł wodny – rzeka Dzierżęcinka – jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.18.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  28.09.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.09.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest umożliwienie dalszego, bezawaryjnego działania pompowni melioracyjnej Bonin przechwytującej wody z rowów prowadzające wody na stację pomp „Bonin” zlokalizowanych po stronie odpowietrznej wałów, zapewniając odwodnienie Polderu Bonin o całkowitej powierzchni 215 ha. Osiągnięcie tego celu zakłada wykonywanie, w ramach przedmiotowego zamówienia, prac remontowych na istniejących urządzeniach wodnych, wchodzących w skład Węzła wodnego – rzeka Dzierżęcinka – jezioro Lubiatowo, tj.:.

 - stacji pomp „Bonin”,

- stopniu wodnym w km 17+100 rzeki Dzierżęcinki,

- wale przeciwpowodziowym Polderu Bonin – odcinek „A”,

 - wale przeciwpowodziowym Polderu Bonin – odcinek „B”,

związanych z utrzymaniem ww. urządzeń wodnych w należytym stanie technicznym w celu zachowania ich funkcji.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedmiotu zamówienia określa:

1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 10 do SWZ,

2) Dokumentacja projektowa z załącznikami - Załącznik Nr 12 do SWZ,

3) Kosztorys nakładczy i przedmiar robót - Załącznik Nr 13 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.3 SWZ

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty orazdokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, którychsposób złożeniazostałopisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfi kacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzystazzakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji zWykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłaniaogłoszeńiotrzymywania
informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Niejest to adresdokomunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.08.2023 08:27:27
 • Angelika Sotek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 30.08.2023 08:48:07
 • Krystian Tylus

 • Zmiana zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej
 • 01.09.2023 11:30:07
 • Angelika Sotek

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry