Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17476,Zasypanie-wyrwy-w-lewym-brzegu-rz-Liwiec-w-km-3392533955-oraz-jej-zabudowa-w-m-K.html
21.07.2024, 13:19

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasypanie wyrwy w lewym brzegu rz. Liwiec w km 33+925÷33+955 oraz jej zabudowa w m. Kalinowiec, gm. Łochów, pow. węgrowski, woj. mazowieckie

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.67.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.08.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  11.09.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.09.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót na zadaniu obejmuje głównie:

 • wykonanie ścianki szczelnej z grodzic winylowych,
 • mechaniczne zasypywanie wyrwy wraz z zagęszczeniem oraz zakupem  i transportem materiału,
 • plantowanie skarpy i umocnienie skarp geowłókniną,
 • wykonanie materaców gabionowych o grubości 0,23 m,
 • darniowanie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną lub dwie roboty budowlane o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości brutto min. 270.000,00 PLN. Za zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę, przebudowę, modernizację, remont lub naprawę umocnień brzegowych, budowli regulacyjnych lub piętrzących.

Wykazywane zadania winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

​​​​​​​Wykonawca winien dysponować osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  w specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, oraz należącą do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Warunki realizacji umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 14 Wzoru umowy

Informacje dodatkowe

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców musza odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

 • procedury zamówień publicznych jest  Anna Wolińska:      tel. (81) 531 03 18
 • przedmiotu zamówienia jest: Marta Morawska  –  Nadzór Wodny w Węgrowie, tel. 532 032 316

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.