Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zakup kosiarki traktorowej z wyposażeniem dla ZW Klimkówka (odśnieżanie dojazd pracowników i gości, koszenie)

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 13 446-33-11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.61.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.08.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  04.09.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.09.2023 10:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup kosiarki traktorowej z wyposażeniem dla ZW Klimkówka (odśnieżanie dojazd pracowników i gości, koszenie).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej, 1  zamówienia o wartości min. 20.000,00 PLN brutto polegającego na dostawie min. jednej kosiarki traktorowej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 8 i 9 do Formularza oferty.    

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Branże CPV

 • 16311000-8 - Kosiarki do trawników

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"TOMEX" Tomasz Herian

WIERZCHOWISKO 99
32-340 Wierzchowisko

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry